Wednesday, July 16, 2008

Shri Ganesh Atharvashirsh

(click on the image above to see an enlarged view)
Om Namaste Ganapataye Twameva Pratyaksham Tattwam asi. Twamewa Kevalam Kartasi. Twamewa Kevalam Dhartasi.
Twamewa Kevalam Hartasi. Twamewa Sarvam Khalvidam Brahmasi. Twam Sakshat Atmasi Nityam.
Ritam Vachmi. Satyam Vachmi. Ava twam Mam. Ava Vaktaram. Ava Shrotaram. Ava Dataram. Ava Dhataram. Ava noo
Chanam. Ava Shishyam. Ava Pash chat tat. Ava Puras tat. Avot tarat tat. Ava Dakshinat tat. Ava Chor Dhvat tat. Ava Dharat
tat. Sarvato Mam Pahi Pahi Saman tat.
Twam Vang mayas Twam Chin mayah. Twam ananda mayas Twam Brahma mayah. Twam Sat chit ananda dvitiyosi. Twam
Pratyaksham Brahmasi. Twam Gyana mayo Vigyana mayosi. Sarvam Jagadidam Twatto Jayate. Sarvam Jagadidam twat
tas tish thati. Sarvam Jagadidam Twayi Laya me shyati. Sarvam Jagadidam Twayi Pratyeti. Twam Bhoomi rapo nalo nilo
Nabhah. Twam Chatvari Vak Padani.
Twam Guna traya teetah. Twam Deha traya teetah. Twam Kala traya teetah. Twam Moola dhara sthitosi Nityam. Twam
Shakti trayat makah. Twam Yogino Dhyayanti Nityam. Twam Brahma Twam Vishnus twam Rudras Twam Indras Twam
Agnis Twam Vayus Twam Sooryas Twam Chandramas Twam Brahma bhoor bhuvah Swarom.
Ganadim Poorva much charya Varna dim Tada nan taram. Anus varah Para tarah. Ardhendu lasitam Tare na Ruddham.
Etat tava Manuswa roopam. Gakarah Poorva roopam. Akaro Madhyama roopam. Anuswarash chantya roopam. Bindu ru
tara roopam. Nada Sandha nam. Sanhita Sandhih. Saisha Ganesha Vidya. Ganaka Rishihi. Nich rid Gayatri Chandah.
Ganapatir Devata. Om Gam Ganapataye Namah.
Eka Dantaya Vidmahe. Vakra Tundaya Dheemahi. Tanno Dantih Prachodayat. Ekadantam Chatur hastam Pasham ankush
dharinam. Radam Cha Varadam Hastair bi bhranam Mooshak dhvajam. Raktam Lambodaram Shoorpa karnakam rakta
vasasam. Rakta gandhanu liptangam Rakta pushpaihi Supoojitam. Bhaktanu Kampitam Devam jagat Karanama chyutam.
Aavir bhootam Cha Shristyadau Prakritehe Purushat param. Evam Dhya yati Yo Nityam Sa Yogi Yoginam Varah.
Namo Vratapataye Namo Ganapataye Namaha Pramatha Pataye Namaste Astu Lambodaraya Ekadantaya Vighna Nashine
Shiva sutaye Shree Varada moortaye Namah.
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah.

2 comments:

shalaka said...

dear all

JSM to all of you

please check this link, it has the musical mantra of all the chakras
The vibration are very cool


enjoy the vibrations

shalaka

http://www.sahajayoga.ca/music/MusicAndSahajaYoga.htm

KasperGaddy said...

Enjoy Pt. B. Subramanian recorded live at Vaitarna Music Academy 2.2004 early am!

http://noyoself.blogspot.com/2008/09/ganesha-atharva-sheersha-rag.html

Our Divine Mother..!